Påminnelse om taksäkerhet

25 januari 2018

I vintertid är det extra viktigt att påminna alla våra vänner uppe på taken att tänka på sin egen och andras säkerhet. Flera personer skadas varje år vid arbete på tak skriver Boverket i sin rapport Säkerhet på tak. Orsaken har i de flesta fall varit att bestämmelser om taksäkerhet inte följs. I några fall beror olyckorna på att fasta takskyddsanordningar på en del byggnader underhålls dåligt eller saknas på vissa äldre byggnader. Ibland ligger även bristerna i att de bestämmelser som gäller vid arbete på tak helt enkelt inte är kända för alla.

Taksäkerhet är med andra ord mycket viktigt för både arbetsgivare, anställda och fastighetsägare för att på ett tryggt sätt kunna utföra arbete på tak. Begreppet innefattar alla arbetsmetoder och utrustning som syftar till att kunna vistas på tak utan att riskera farliga fall och berör bland annat anordningar för att kunna stå, förflytta och förankra sig säkert samt snörasskydd för att skydda människor nedanför taken mot rasande is och snö.  

En arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen ansvar för att systematiskt planera och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller de föreskrivna krav som finns och därmed kan klassas som god. Hon eller han har även ett ansvar att proaktivt arbeta för att undvika att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt är att allt sådant som kan leda till just ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen ska ändras eller ersättas så att risken undanröjs.  

Sedan 2015 finns en branschstandard för taksäkerhet som tolkar alla de lagar, standarder och föreskrifter som styr vilka anordningar som ska finnas på byggnaders tak så att arbete på och vistelse nedanför detta ska kunna ske utan risk för allvarliga skador. Denna baseras på: Boverkets byggregler, Arbetsmiljöverkets föreskrifter Byggnads- och anläggningsarbete, Skydd mot skada genom fall, Användning av arbetsutrustning, Personlig skyddsutrustning, Lagen om skydd mot olyckor och Ordningslagen. Dessa lagar slipper man själv utreda och tolka om man följer branschstandarden.

För att komma fram till vilka anordningar som ska finnas på tak har riskanalyser genomförts för ett stort antal aktiviteter och situationer av en så kallad taksäkerhetskommitté. Denna kommitté består av representanter från de organisationer vars medlemmar är verksamma på tak samt av företag som tillhandahåller produkter som används för att skapa säker vistelse på tak. Även Arbetsmiljöverket och Boverket sitter med i Taksäkerhetskommittén.

Vi vill uppmana alla berörda kunder att läsa hela Branschstandard – Taksäkerhet och underliggande utredning för att få koll på vilka lagar och föreskrifter som gäller för att ni ska vara säkra på er arbetsplats. Klicka här eller gå in på: www.taksakerhet.se och ladda ner pdfen.

På Bevego har vi självklart allt du kan behöva för att känna dig trygg vid arbete på tak. Besök för takskydd och för arbetsskydd eller besök någon av våra filialer för personlig service.